TANIMLAR

Seferberlik:
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin maddi ve manevi bütün kuvvet ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde barış durumundan sefer durumuna geçirilerek hazırlanması, tertiplenmesi ve kullanılmasını anlatır. Bu maksatla, Güv.K.K.lığınca; Personel, Araç, Mal ve Hizmet kaynakları hakkında gerekli bilgiler sağlanır ve ihtiyaç yerinde, zamanında, yeterli ve sürekli olarak karşılanması için gerekli görülen tedbirler alınır.Barış Zamanı:Seferberliğin başlangıç zamanı ile sona eriş zamanı arasındaki süre dışındaki zamanı anlatır.

Savaş Hali:
   Savaş ilânına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içerisinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Seferberlik Hali:
    Seferberlik ilânı ile seferberliğin kaldırılması arasında geçen zamanı anlatır.

Seferberlik İlanı:
    Bakanlar Kurulu, savaş hali veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğinde olan topraklar üzerinde meydana gelebilecek Anayasa ve Yasa hakimiyetine aykırı bir durum dolayısıyla ve gerekli görüldüğü takdirde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ile veya görüşü alındıktan sonra Seferberlik ilânına karar verir.

Personel Seferberliği:
    Güvenlik Kuvvetlerinin sefer kadrosunun tamamlanması ve seferberlik halinde teşkil edilecek Bölge Koruma Birliklerine personel temini maksadıyla, barış zamanı ve seferberlik süresince sefer maksatlarına uygun ve yeter ölçüde personel temini, yetiştirilmesi ve eğitilmesi, sefer halinde yurttaşların silâh altına alınması işlem ve hizmetlerinin tümü Personel Seferberliğidir.

Araç Seferberliği:
    Yurttaşlar, resmi ve yarı resmi Devlet kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlar esas ve usulleri Seferberlik Tüzüğü ile saptanmak kaydıyla, Güvenlik Kuvvetlerinin ve seferberlik halinde teşkil edilecek Bölge Koruma Birliklerinin, seferberlik halinde ihtiyaç duydukları motorlu veya motorsuz her türlü ulaştırma vasıtalarını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine seferberlik süresince Komutanlık emrine vermek, barış zamanında ve seferberlik süresince araç seferberliği ile ilgili olarak yapılacak hazırlık, tespit ve eğitimlere yükümlülükleri nispetinde katılmak zorundadırlar.

Mal ve Hizmet Seferberliği:
    Yurttaşlar, resmi ve yarı resmi Devlet kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlar esas ve usulleri Seferberlik Tüzüğü ile saptanmak kaydıyla Güvenlik Kuvvetlerinin, seferberlik halinde teşkil edilecek Bölge Koruma Birliklerin ve zaruret halinde savaş bölgesindeki sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile seferberlik halinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan her türlü taşınır veya taşınmaz maldan vermek, Barış zamanında veya seferberlik süresince mal seferberliği ile ilgili olarak yapılacak hazırlık, tespit ve eğitimlere yükümlülükleri nispetinde katılmak zorundadırlar.

Erteleme:
    Devlet teşkilatı ve her türlü kurum ve kuruluşun teknik kadrolarında görevli veya ihtisaslaşmış çağ içi bir kısım ihtiyat personelin silahaltına alınmasının olağanüstü durum veya seferberlik ilanından önce barış zamanında tespit edilerek olağanüstü durum ve seferberlik ilanında geri bırakılmasını anlatır.

Seferi Personel:
    Bir birliği seferi kadro seviyesine veya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca müsaade edilen kuvvete çıkarmak için sefer tertibine dâhil edilmiş ihtiyat personeli anlatır.

İhtiyat Personel:
   Bir birliği seferi kadro seviyesine veya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca müsaade edilen kuvvete çıkarmak için sefer tertibine dâhil edilmiş İhtiyat Muvazzaf Subay, İhtiyat Muvazzaf Astsubay, İhtiyat Erbaş ve Erleri anlatır.Sefer Görev Emri Sefer tertibine dâhil edilen personelin seferberlik duyurusunda nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve birliğin kapalı adını bildiren ve yükümlüye barış zamanında veya olağanüstü hal veya seferberlik ilanından itibaren verilen ve personelin sürekli olarak yanında bulundurmakla yükümlü olduğu belgeyi anlatır.

Silahaltı Davetiyesi (SAD):
    Seferberlik deneme tatbikatı ve tazeleme eğitimine ihtiyat personelin (subay, astsubay, erbaş ve er) veya araçların katılmalarını sağlayan davetiyeleri anlatır. SİLAHALTI DAVETİYESİ, personelin ihtiyat eğitimi görmesi için gideceği yerin, katılacağı birliğin seferberlik numarası ile birliğin kapalı adını ve tatbikatın süresi ile ilgili bilgileri kapsar.

Birlik Seferberlik Numarası:
    İhtiyat personelin üzerinde taşımakla yükümlü olduğu sefer görev emrinde yer alan ve bu personelin tertip edildiği birliklerin konuş ve kuruluş durumunun açığa vurulmaması amacı ile kullanılan ve aynı zamanda numara ile çağrı esasına göre seferberlik deneme tatbikatı ve tazeleme eğitimi yapılmasına olanak sağlayan kod numaralarını anlatır.

Askerlik Çağı:
     KKTC Askerlik Yasasına (59/2000) göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin 19 yaşına girdiği yılın OCAK ayının birinci gününden başlayarak 49 yaşına girdiği yılın OCAK ayının birinci gününde biten 30 yıllık süreyi anlatır.

Olağanüstü Durum:
    Olağanüstü Durum Yasasının 3’üncü maddesine göre doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım hali veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasına dayalı özgür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halini anlatır.

Araç Seferberliği Tanımı:
    Motorlu veya motorsuz özel amaçlı araçlar, iş makineleri, lastik tekerlekli traktörler ve her çeşit kara, deniz ve hava ulaştırma vasıtalarını anlatır.

Araç Sefer Görev Emri:
     Kara, deniz ve hava trafiğine motorlu bir araç veya müteharrik makinenin seferberlik halinde alacağı görevi ve yerini gösteren araca ait belgedir. Bu belgeden doğan sorumluluk ve mükellefiyet aracı son elinde bulunduran araç sahibine aittir.

Tahsis:
     Bakanlıkların kuruluş ve kontrolünde bulunan kuruluşlara ait her çeşit araç, mal ve hizmetin Güv.K.K.lığının seferberlik ve savaş hali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istenilen yer ve zamanda Güv.K.K.lığının emrine verilmesidir.

Mal:
     Bir kimsenin veya kuruluşun mülkiyeti altında bulunan menkul ve gayrimenkul varlıkların bütünüdür.

Hizmet:
     İhtiyaçların karşılanması için belirli bir süre içerisinde çalışmayla gerçekleştirilen üretim, bakım, ulaştırma, inşaat, düzenleme, kullanmaya hazır hale getirme, bir görevi sevk ve idare etme ve benzeri faaliyetlerle elde edilen belirli bir etki veya sonucu anlatır.

Kaynak:
     Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere ait tesisler, araçlar, insan gücü ve bunlar tarafından üretilen her türlü mal ve hizmeti anlatır.

İkmal Maddeleri:
    Yiyecek, yem, giyecek, araç, silah, mühimmat, teçhizat, yakıt, akaryakıt, her türlü malzeme, madde ve her cins makine gibi Güvenlik Kuvvetlerinin teçhizi, seferde kurulacak yeni birlik, kurum ve ünitelerinin teşkili ve bakım işleri için gerekli olan maddeleri anlatır.

Protokol:
    Devlet teşkilatındaki iki veya daha fazla kamu kurum veya kuruluşunun, seferberlik veya savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri işlemleri gösterir belgeyi anlatır.Sözleşme:Bir kamu kurum veya kuruluşuyla gerçek veya tüzel kişilerin seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri her türlü işlemleri gösteren belgeyi anlatır.