PERSONEL SEFERBERLİĞİ

 

PERSONEL SEFERBERLİĞİ TANIMI

   Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının sefer kadrosunun tamamlanması ve seferberlik halinde teşkil edilecek Bölge Koruma Bölüklerine personel temini maksadıyla, barış zamanı ve seferberlik süresince sefer maksatlarına uygun ve yeter ölçüde personel temini, yetiştirilmesi ve eğitilmesi, sefer halinde yurttaşların silahaltına alınması işlem ve hizmetlerinin tümü personel seferberliğidir.

 

  Yurttaşlar, resmi ve yarı resmi devlet kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar personel seferberliği maksatlarına uygun olarak Seferberlik Yasası ve Tüzüğü (649/94) uyarınca kendilerine yükletilecek yoklama, celp ve sevk, eğitim, silahaltına alınma mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

SEFERBERLİK DENEME TATBİKATLARI VE TAZELEME EĞİTİMİNİN AMACI VE SÜRESİ

   Seferberlik Deneme Tatbikatı ve Tazeleme Eğitimleri, seferber olma usullerinin denenmesini, ihtiyat personelin eğitiminin tazelenmesini, çekirdeği olmayan veya az bir çekirdeği bulunan seferde kurulacak birliklerin zaman zaman tüm kuruluşları ile teşkilatlanmasını sağlar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile emredilen birlik ve/veya kurumlarda emredilen eğitim süreleri içinde uygulanır.

 
SEFERBERLİK DUYURUSU

   Seferberlik duyurusu açık veya gerektiğinde gizli olarak yapılır.

        a. Açık Seferberlik Duyurusu; Seferberlik ilanının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Alarm Sistemi esaslarına göre ve her türlü basın ve yayın araçlarından faydalanılarak en küçük mülki ve askeri teşkilat dahil olmak üzere bütün yurda duyurulmasıdır. Bu duyuruyu bütün bakanlıklar kendi örgütlerinde kendi alarm sistemlerine göre ayrıca duyururlar.

        b. Gizli Seferberlik Duyurusu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının özel çağrı işaretleri ile ihtiyat personele gizli olarak seferberlik duyurusunda bulunmasıdır.PERSONELSEFERBERLİĞİNİN ANA FAALİYETLERİ
    1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının personel sayısının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması,

    2.  Seferberliğin devamınca meydana gelebilecek personel zayiatını karşılamak üzere bütünleme personelinin temin edilmesi,

    3.   İhtiyat personelin silahaltına alınması usullerinin denenmesi,

    4.   Muvazzaflık devresinde ulaşılan eğitim seviyesinin ihtiyatlık devresinde tazelenmesi ve geliştirilmesi,

    5.   Gerektiğinde özel çağrı işaretli ihtiyat personelin silahaltına alınması usullerinin denenmesidir.


SEFER GÖREV EMRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI GEREKTİREN HALLER
    1.   Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında uygulanmakta olan seferberlik sisteminde yapılabilecek değişiklik halinde,

    2.   Birlik ve kurumların büyük çaptaki lağv, tensik, konuş ve kuruluş değişikliği sebebi ile seferberlik hazırlıklarında yapılan düzeltmeler sonucu bir kısım sefer görevlerinin kaldırılması ve kaynakta bulunan bir kısım yükümlülere yeniden sefer görevi verilmesine gerek duyulması,

    3.   Özürlerinden dolayı sefer görevi verilmemiş olanlara, özürlerinin kalkması halinde ve ihtiyaç olduğu hallerde sefer görevi verilmesi,

    4.   Yeni terhis edilen genç doğumluların sefer tertiplerine dâhil edilmesi,

    5.    Birlik statülerinde yapılacak değişiklikler halinde.


SEFER GÖREV EMRİNİN KALDIRILMASI

    1. Sefer Görev Emri verildikten sonra
            a. Ölenlerin,

            b. Beş yıldan fazla süre ile hapis olanların,

            c. Askerliğe elverişli olmadıkları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğü esaslarına göre Askeri Hastane Sağlık Kurul Raporu ile belirlenenlerin,

             ç. Bu Tüzük kapsamında erteli kadrolarda görev alıp ertelenenlerin,

             d. Bir yıldan fazla süre ile yurt dışına çıkanların,

             e. İhtiyaç ve kaynak durumuna göre Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek yaş dilimleri dışında kalanların en yaşlı doğumludan itibaren Sefer Görev Emirleri Bütünleme kafilelerine alınır, mütakiben 49 yaşında SGE kaldırılır.

     2. Sefer görevi kaldırılan ihtiyat subaylar ve astsubaylar ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne çağrılarak sefer görev emrinin birinci nüshası geri alınır. İlgili birliğe yazılarak o şahsa ait ikinci nüsha sefer görev emri de geri istenir. ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünce üçüncü nüshası da birleştirilerek kişinin şahsi dosyasına konur. İhtiyat yoklama cüzdanına “Sefer Görev Emri Kaldırılmıştır” kaydı düşülür.

     3. İhtiyat muvazzaf veya yedek subay ve astsubaylar kimlik, adres ve sağlık durumları gibi kaynak bilgilerindeki değişiklikleri 15 gün içinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

İHTİYAT ERBAŞ VE ER YOKLAMALARI
    1. İhtiyat erbaş ve erlerin yoklamaları doğum yılları esasına göre ve merkezi sistemle ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünce 01 OCAK – 01 HAZİRAN tarihleri arasında yapılır. Gerektiğinde yoklamalar Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, Polis Genel Müdürlüğü, Posta veya Telekomünikasyon Dairesi Müdürlükleri ile müştereken yapılabilir. Yoklama tarihleri uzatılabilir veya kısaltılabilir.

    2. İhtiyat erbaş ve erler Seferberlik Tüzüğünün (649/94) 23’üncü maddesinin (7)’nci fıkrası uyarınca yapılacak çağrılara uymak ve yoklamalarını yaptırmak mecburiyetindedirler.

    3. İhtiyat yoklama devresinde yurt dışında olanlar, sağlık kurul raporları ile istirahatlı olanlar, cezaevinde tutuklu olanlar ve benzeri mazereti olanlar mazeretlerinin ortadan kalkmasından sonra 15 gün içerisinde ihtiyat yoklamalarını yaptırırlar.

ERTELEME İŞLEMLERİ
  
1. Kendisinin tedavisi veya birinci derece akrabasının tedavisi nedeniyle yurt dışına çıkacakların ve resmi belge ile kanıtlayanların,

   2. Öğrenimlerine yurt dışında veya yurt içinde devam ettiklerini eğitim işleri ile görevli bakanlıktan alacakları öğrenci veya ihtisas belgesi ile tevsik edenlerin,

  3. Resmi veya yarı resmi kuruluşlar tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilenlerin,

  4. Devlete ekonomik veya teknik katkı için görev başında bulunmaları gerektiğini kanıtlayanların,

  5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık işleri ile görevli Bakanlığa bağlı hastanelerden herhangi birinden hastane mührü ile onaylı raporla hastalıklarını kanıtlayanların tatbikatları ileriki bir tarihe geri bırakılır. Özel hastane veya kliniklerden rapor alanların tatbikatları ise sağlık işleri ile görevli Bakanlık veya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek Komutanlıkta görevli bir doktordan onaylı olması halinde de ileriki bir tarihe geri bırakılır.

  6. Seferberlik deneme tatbikatı günü yurt dışında olacağını tatbikattan önce ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirip adaya dönüşünü müteakip Polis Genel Müdürlüğü’nden alacağı giriş-çıkış belgesini getirenlerin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden ada dışına çıkış yapanların biletlerinin fotokopisi ve adaya dönüşünü müteakip Polis Genel Müdürlüğünden alacağı giriş-çıkış belgesini getirenler dâhil).

  7. Yukarıdaki belirtilen sebepler dışındaki nedenlerle ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne tatbikattan önce başvuran ve mazeretleri Komutanlıkça uygun görülenlerin tatbikat ve eğitim yükümlülükleri başka bir tarih için geriye bırakılır.