ÖZEL STATÜ / BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ


1. Kimler özel statüde (yurt dışında yaşamaya bağlı bedelli) askerlik yapabilir?

   a. Kıbrıs asıllı Türk anne ve babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (T.C. – KKTC) yurttaşlar hariç].

    b. 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (T.C. – KKTC) yurttaşlar hariç].

    c. Her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2009 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar mükellefiyet hizmetini özel statüde yerine getirirler. Haklarında madde de belirtilen suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaz.   

2. Bu kapsamda olanların müracaatı nasıl yapılır?

    Bu kapsamda olanlar;

        a.KKTC dış temsilciliklerine başvurabilirler.

        b.Başvurmamış olanlar ise KKTC’ye ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 120 gün içerisinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

    Müracaat evrakları:


    (1) Pasaport tıpkıçekimi (fotokopisi)

    (2) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış dökümleri.


3. Bu kapsamda olanların askerlik yükümlülüğü nedir?

        a. 31 yaşından küçük olanlar 3000 stg. (sterling) ödeyerek, 31 yaşından büyük olanlar 2000 stg. ödeyerek serbest kalır.

        b. 1500 stg. ödeyerek 1 ay hizmet yapar,

        c. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC’ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından küçük olanlar 4 ay hizmet yapar.

        ç. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC’ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından (31 dahil) büyük olanlar 2 ay hizmet yapar.

        d. Eski yasa kapsamında olup KKTC’de bir yılda toplam 60 gün kalma hakkına sahip olanlardan 41 yaşından gün alanlar 1 ay hizmet yapar.

        e. Özel statü hakkını koruyup 49 yaşını dolduranlar askerlikten muaf olur. ASALve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak muafiyet belgesi almaları gerekmektedir.


    Müracaat evrakları:

    (1) 5 adet pul ebadında resim (2,5 x 3,2 cm)

    (2) KKTC kimlik kartı tıpkıçekimi (fotokopisi)

    (3) KKTC doğum belgesi (aslı)

    (4) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış kayıtlarının dökümü.


4. Özel statüde (bedelli) askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve KKTC ikamet süreleri nedir?

        a. Özel statüde olanlar daimi olarak yurt dışında ikamet etmeye devam edeceğini beyan edenlerin askerlik yükümlülüğü KKTC’ye kesin dönüş yapacakları tarihe kadar ertelenir.

        b. Bunlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak bir defaya mahsus olmak üzere “kesin dönüş yapana kadar askerlik yükümlülüğü ertelenmiştir” belgesi alarak askerlik işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

        c. KKTC’de yılda toplam 120 günü aşmamak koşulu ile ikamet edebilirler. Meşru mazeret hali dışında yılda toplam 120 günden fazla ikamet ettiği saptananlara yurt dışına çıkış izni verilmez ve bunlar kesin dönüş yapmış sayılır. (kısa süreli askerlik yasası kapsamında müracaat edip belge alanlar 60 gün kalabilirler).

        ç. Bunlardan 120 günlük ikamet süresini dolduranlar KKTC’ye son giriş yaptıkları tarihten 12 ay içerisinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak, müracaat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca özel statü kapsamında askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Süresi içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat edip de süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler özel statü haklarını kaybederler.

5. Birinci soruda belirtilmiş olan özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC’de bulunmaları ve 120  günü geçirmeleri haklarını kaybettirir mi?

    Özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC’de bulunmaları ve 120 günü geçirmeleri aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde haklarını kaybettirmez.

        a.Toplam yedi yıl yurt dışında ikamet etmek.

        b.Anne ve/veya babanın, çocuklarının askerlik çağına kadar olan dönemi içerisinde, KKTC’de yılda 120 günden fazla ikamet etmemiş olması.

6. Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik nedir?

    Askerlik çağına girdiği tarihte KKTC yurttaşı olan ve en az 3 yıllık bir yüksekokul veya fakülte bitirmeyi müteakip askerliğini ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak her yıl tecil ettirerek yurt dışında dört yıl çalışmış olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış tüm erkek yurttaşlarımız mükellefiyet hizmetini bedelli olarak yerine getirebilir. (mezuniyet sonrası yurtdışında lisansüstü öğretimde geçen akademik süre çalışma süresi olarak sayılır).

7. Profesyonel sporculuğa bağlı bedelli askerlik hakkı nasıl kaybedilir?
   Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı elde edemeyecek olanlar, öğrenim durumuna bakılmaksızın, askerlik çağına girdikten sonra lisanslı profesyonel sporcu statüsüyle Asal ve Seferberlik Şubeye başvurarak askerliğini her yıl tecil ettirmeleri ve toplam dokuz yıl yurt dışında ikamet etmeleri koşuluna bağlı olarak mükellefiyet hizmetini bedelli olarak yerine getirebilirler.

8. Yüksek Öğrenime ve profesyonel sporcu statüsüne bağlı bedelli askerlik kapsamında olanların askerlik yükümlülüğü nedir ?

    4000 sterlin ödeyerek 1 ay hizmet yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetini yerine getirebilirler veya 2000 sterlin ödeyerek 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirip geriye kalan 15 günlük hizmet sürelerini ise 15 ay içerisinde tamamlayabilirler.

9. Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı nasıl kaybedilir?

    Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı;

    a. KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı öğretim kurumlarından mezun olanlardan, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmeyenler,

    b. Yüksek lisans, doktora veya yüksek öğrenime bağlı olarak çalışanların erteleme bitim tarihinden başlayarak 3 ay içinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli kayıtlarını yaptırmayıp yoklama kaçağı olanlar,

    c. Yedek subay yoklamasına katılmayıp yoklama kaçağı olanlar ile yedek subay yoklamasına katılıp Eğitim Merkezine katılmayarak bakaya olanların,

    ç.Yurt dışında çalışırken bir takvim yılında KKTC’de toplam 120 günden fazla kalanlar bedelli askerlik yapma haklarını kaybederler.

10. Bedelli askerlik yoklamaları nasıl yapılır?

    a. Son yoklama; mevzuata uygun olarak müracaat edenlerin yoklamaları her yıl Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saptanan tarihlerde (yılda iki kez Şubat ve Temmuz aylarında) yapılır.

    b. Yoklama tarihleri, basın ve yayın yolu ile duyurulur.

    c. Yoklamaya katılacak olanlar, duyuruda belirtilen tarih ve yerde / gerekli belgelerle birlikte hazır bulunarak yoklamalarını yaptırmak zorundadırlar. Yoklamaya katılmayanlar yoklama kaçağı durumuna düşerek bedelli askerlik haklarını kaybederler.

11. Bedelli askerlik müracaattı nasıl yapılır?

    Yedek subay statüsü kazandıran bir okuldan mezun olanlar Askerlik Yasasında belirtilen kuralları yerine getirdikleri taktirde bedelli askerlik müracaatlarında bulunabilirler. Müracaatlarını şahsen veya KKTC Elçiliği, Konsolosluğu veya Temsilcilikleri aracılığı ile yapabilirler.

12. Bedelli askerlik kaç şekilde yapılmaktadır?

    a. Özel statüde 12 yaşından önce yurt dışına gidenler ve orada doğanlar ve askerlik çağına kadar ikamet edenler,

    b. Yüksek öğrenim sonrası yurt dışında 4 yıl çalışma koşuluna bağlı bedelli,

    c. Yüksek öğrenim sonrası doktora eğitimine bağlı bedelli,

    ç. Profesyonel sporcu statüsünde yurt dışında 9 yıl ikamet edenlere bağlı bedelli.

13. Bedelli olarak askerlik hizmetini tamamlayanlar terhis belgesini ne zaman alabilirler?

    Bedelli askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlarımız terhis belgesini 15 ay (mükellef askerlik süresi) dolduktan sonra almaya hak kazanırlar.