MAL VE HİZMET SEFERBERLİĞİ


MAL VE HİZMET SEFERBERLİĞİ TANIMI
      Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak mal ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, kaynakların tespiti ve tahsisi, protokollerin düzenlenmesi, planlamaların yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile plan konusu hususların tatbikatlarda denenmesi faaliyetinin tümüdür.

YASAL MEVZUAT
     Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kurulu Birlik Komutanlıkları kendilerinin ve seferberlik halinde teşkil edecekleri birlikler ile Bölge Koruma Bölüklerinin ihtiyaçlarının saptanması ve bildirilmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ilke ve öncelik belirlemesi, ilgili bakanlıkların kaynak saptaması ve tahsis yapması ilkesine uygun olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının mal ve hizmet seferberliği hazırlık aşamaları aşağıda gösterilmektedir.

     1. Birlik komutanlıklarınca ihtiyaçların saptanması ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmesi,

 

     2. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyacı karşılayacak kaynak üzerinde yetkili bakanlığa ihtiyaçların bildirilmesi,

 

     3. Kaynak üzerinde yetkili olan bakanlık tarafından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılayacak tahsislerin yapılması ve protokole bağlanması,

 

    4. İhtiyaçları karşılamak üzere yapılan bakanlık tahsislerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre mal ve hizmet sefer görev emirlerinin tanzimi, tebliği ve birlik komutanlıklarına tahsis işlemlerinin yapılması,

 

    5. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tahsislere göre tedarik planlarının hazırlanması ve ihtiyacı karşılayacak kurum ve kuruluşlarla protokol veya sözleşmelerin yapılması,

 

    6. Alımların yapılması, depolama, ulaştırma ve dağıtım.

 

KAYNAK SAPTAMASI

    1. Bakanlıklar, kendi kuruluş veya kontrolünde bulunan resmi, yarı resmi ve özel kurum ve kuruluşların kaynakları, tesisleri ve stokları hakkında, barış ve sefer olanaklarını belirten tam ve doğru bilgileri ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Örgütü ile işbirliği yaparak sağlar. Bu amaçla gerektiğinde diğer bakanlık ve kuruluşların olanaklarından da yararlanılır. Kaynaklardaki değişiklik ve gelişmeler sürekli izlenerek kayıtlar en son bilgilere göre düzenlenir.

 

   2. Kaynak bilgileri her yıl Ekim ayında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına gönderilir. Bu amaçla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen kaynak saptama çizelgeleri kullanılır.

 

  3. Mal ve hizmet üreten resmi ve yarı resmi kurum ve kuruluşlar kaynak saptama çizelgelerini bağlı veya kontrolünde bulunduğu bakanlıkta her yıl Eylül ayında hazır bulundurur.

 

  4. Mal ve hizmet üreten özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişiler kaynak saptama çizelgelerini her yıl Eylül ayında ilgili bakanlıkta hazır bulundurur.

 

  5. Birden fazla tesis ve fabrikası bulunan kuruluşlar üretim ve/veya ithalat kapasitelerini, her tesis ve fabrika için ayrı, ayrı bildirirler.

 

  6. Değişiklik ve ekler her yıl aynı tarihlerde kaynak saptama çizelgeleri veya bunun yerine kullanılacak formlarla ilgili makamlara gönderilir.

 

PROTOKOL / SÖZLEŞME YAPILAN YÜKÜMLÜ SORUMLULUĞU

  1. Hizmet Sefer Görev Emri verilen personel Seferberlik ilanında belirtilen saat içerisinde bina ve arazinin hazır bulundurulmaları sağlanacak, hazır bulunmayanlar Brl.K.lığına bildirilecektir.

 

  2. Sorumluluk yerine getirilmemesi halinde 17/1980 sayılı Seferberlik Yasası 11’inci madde kapsamında yasal işleme gidilecektir.

 

  3. Mal sahibinin değişmesi durumlarında mal sahibi tarafından resmi belgelerle ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne 3 gün içerisinde başvurulur.