ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ1. Kimlerin askerliği ertelenir?

    Aşağıda belirtilen hususları taşıyanların askerliği ertelenir.


        a. Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanların.

        b. Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu yoklama heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesinde anlaşılanların.

        c. Öğrenime devam ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerince belgelenen öğrenciler ile yüksek öğrenime devam ettiği KKTC Milli Eğitim Bakanlığının vereceği resmi belge ile kanıtlanan öğrencilerin.

        ç. Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu saptananların (talep halinde).


2. Lise ve üniversite öğrenimi ile ilgili erteleme zaman kısıtlaması var mı?


    Öğrenim ile ilgili ertelemede zaman kısıtlaması vardır.

        a. Devam zorunluluğu olmayan yüksek öğrenim kurumunda okuyanlardan 2 yıl arka arkaya sınıfta kalanlar (örneğin açık öğretim fakülteleri) ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık okuyanlara 2 yıldan, ön lisans okuyanlara 4 yıldan,

        b. 3 yıllık lisans okuyanlara 6 yıldan,

        c. 4 yıllık lisans okuyanlara 7 yıldan,

        ç. 5 yıllık lisans okuyanlara 8 yıldan,

        d. 6 yıllık lisans okuyanlara 9 yıldan fazla erteleme yapılamaz.

        e. Lise veya dengi okullara devam edenlerin erteleme hakkı en çok 21 yaşına kadardır.

        f. Yüksek öğrenime devam edenlerin erteleme hakkı ise en çok 30 yaşına kadardır.


3. Ertelemesi biten ne yapması gerekir?

    Ertelemeye bağlı tutulanlardan öğrenim, ihtisas veya stajlarını tamamlayanlar veya tamamlamaktan vazgeçenler, mezuniyet tarihinden veya tamamlamaktan vazgeçtiği tarihten, erteleme hakkı devam edenler ise erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL ve seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli kayıtları yaptırmak zorundadırlar. Bu sürelere uymayanlara yoklama kaçağı işlemi yapılır.


4. Lisansüstü öğrenimde erteleme zaman kısıtlaması var mı?

        a. Yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran bir öğretim kurumundan mezun olup da yedek subay aday adaylığı müracaatını yapanlardan, Eğitim Merkez Komutanlığına katılmadan önce fakülte, akademi veya yüksekokul üstü bir seviyede ihtisas yapma hakkı kazandıklarını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı resmi bir belge ile kanıtlayanlara, bir yıl süreli erteleme hakkı tanınır.

        b. Erteleme hakkı tanınanlardan öğrenim veya ihtisasları bir yıldan fazla sürecek olanların bu durumlarını, erteleme süresi sona ermeden, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi belge ile kanıtlamaları halinde her defasında bir yıl süreli olarak ertelemeleri uzatılır.

        c. Mesleklerinin icrası için mezuniyetlerinden hemen sonra azami bir yıl süreli staj yapma zorunluluğu olduğunu KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek resmi belge ile kanıtlayanlar, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ertelemeye bağlı tutulurlar. Bu süre hiçbir halde kişinin 32 yaşını tamamladığı tarihi aşacak şekilde veya lisansüstü öğrenimini tamamlayabileceği en erken sürenin iki katından fazla olmaz.


5. Yüksek öğrenime bağlı (bedelli) askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve KKTC’de ikamet süreleri nedir?

        a.Bedelli askerlik yapacak olanlar her yıl yazılı olarak ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak KKTC Askerlik Yasası kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak çalıştıklarını veya öğrenime devam ettiklerini (lisansüstü) kanıtlamak suretiyle dört yıla kadar askerlik ödevlerini tecil ettirerek her yıl KKTC’de 120 günü aşmamak kaydı ile kalabileceklerdir.

        b.Dördüncü yıl dolduktan sonra 12 ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

        c.Meşru bir mazereti olmaksızın 12 ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bedelli askerlik hakkından yararlanamazlar.


6. Askerlik hizmetini yaparken öğrenim hakkı kazanalar askerliğini erteletip öğrenimine devam edebilir mi?

    Askerlik hizmetini yaparken yüksek öğrenim veya lise (azami yaş 21) veya dengi öğrenim hakkı kazananlar, bunu belgelemek kaydı ile askerlik hizmetinin geri kalan kısmını öğrenim sona erdikten en geç 6 ay içerisinde müracaat ederek tamamlamak kaydı ile serbest bırakılırlar. Askerlik erteleme süreleri için askerlik yasası dikkate alınır.

7. Kimler askerden çıkamaz?

    Yedek Subay Adaylığı hakkı kazandıran (3 yıl ve daha yukarısı) bir yüksekokul ya da fakülteden mezun olanlar askerlik görevlerini Yedek Subay statüsünde (asteğmen ya da çavuş rütbesi ile) yerine getirenler askerlik hizmetlerini yarıda kesemez.