ARAÇ SEFERBERLİĞİ

 

ARAÇ SEFERBERLİĞİ TANIMI

  Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak her türlü kara, deniz, suyolu ve hava araçları ile özel nakliyat firmalarının tespiti, tahsisi, planlarının yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile tatbikatlarda denenmesi halinin tümüdür.

 

ARAÇ SEFERBERLİĞİNİN KAPSAMI

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olağanüstü durum ve seferberlik halinde araç ihtiyaçlarını tespit eden, tedarik planlarını yapan, yürüten ve uygulayan makamlar ile bu makamların görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği esas ve usulleri.

 

 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi ve yarı resmi devlet kurum ve kuruluşları, belediyeler ile özel kuruluşlar ve araç seferberliği kapsamındaki bütün gerçek ve tüzel kişilerin ve bu Tüzük metninde yazılı diğer makamlar ile bu makamların görev, yetki, sorumlulukları ve bu sorumlulukların gerektirdiği esas ve usulleri kapsar.

 

 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, resmi ve yarı resmi devlet kurum ve kuruluşları belediyelerle özel kuruluşlar ve araç seferberliği kapsamındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kurulu birlikleri ile seferberlik halinde teşkil edilecek diğer birlik, kurum ve ünitelerin ihtiyaç duyacakları motorlu ve motorsuz her türlü araç vasıtalarını ve iş makinelerini barış döneminde hazırlık, tespit ve eğitim amacı ile seferberlik döneminde ise hizmet amacıyla sefer görev emri verilen komutanlık emrine vermek, kaynak tespit çalışmalarına uymak veya talep edilen kaynak bilgilerini iletmek zorundadırlar.

 

ARAÇ SEFERBERLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL PRENSİPLER 

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seferberlik sistemi "Genel Seferberliktir”. Olağanüstü durum ve seferberlik halinde araç seferberliği için ayrı duyuru ve bildiri yapılmaz.

 

 2. Seferberlik Yasasının 4’üncü maddesi gereğince seferberlik duyurusundan itibaren araç seferberlik mükellefleri en geç üç saat içinde, imzalamış oldukları araç sefer görev emrini "Getir Emri" kabul ve mütalaa ederek kendisine ve aracına ait hazırlıkları tamamlayıp, aracın avadanlık ve yedek parçaları ile beraber ve sağlam olarak tertip edildiği birlik veya kuruma getirir.

 

 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca araç ve personel seferberliği koordineli olarak yürütülür. Aracı kullanan mükellef, sefer görevini aracının tertip edildiği birlikte ifa eder.

 

 4. Araç mal sahibi sefer görevi için çağ dışında kalsa bile aracın tertip edildiği birlik veya kuruma götürmeye ve aracı kullanabilecek bir mükellef veya askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmaya mecburdur.

 

 5. Seferberlik ilanı ile askeri birlik ve kurumlara tertip edilen her türlü aracın tertip edildiği birliğe teslim edilmesinden itibaren ikmal ve bakım ihtiyacı o askeri birlik tarafından karşılanır. Bu konuda birlik ve kurumlarca özel tertip ve tedbirler alınır.

 

ARAÇ SEFERBER OLMA HAZIRLIKLARI 

 1. Araç ihtiyaçlarının saptanması ve planlanması,

 

 2. Araç kaynağının saptanması,

 

 3. Kaynakların ihtiyaçlara göre uygun biçimde tertibi ve tertip edilen araç seferberlik yükümlülerine sefer görev emri bildiri işlemleri,

 

 4. Araçların yoklama, celp, sevk ve teslim alma işlemleri,

 

 5. Araç seferberliği usullerinin denenmesi.

 

ARAÇ SEFER GÖREV EMRİ ALANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. Araç sefer görev emri alanlar veya araç sefer görev emri almadan kaynağa giren araç seferberlik yükümlüleri adres değişikliklerini veya aracın durumunda olacak değişiklikleri 3 gün içerisinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

 

 2. Güvenlik Kuvvetleri ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne araç seferberlik işlemleri için çağrılanlar kendilerine verilen süre içerisinde çağrıya uymak zorundadırlar.

 

 3. Kara, deniz ve hava trafiğine dâhil motorlu bir araç veya müteferrik makinenin seferberlik halinde alacağı yer araç sefer görev emirleri ile belgelenir. Araç sefer görev emirleri araç kayıt belgesi ile birlikte muhafaza edilir. Bu belgeden doğan sorumluluk ve mükellefiyet aracı son elinde bulunduran araç sahibine aittir.

 4. Araç sefer görev emri alan aracın mal sahibi aracını üçüncü bir şahsa devrederken araç sefer görev emrini de bu şahsa teslim etmek mecburiyetindedir.

 SEFERBERLİK DENEME TATBİKATLARINDAN MUAF OLAN ARAÇLAR
 1. Yabancı uyruklu şahıslar ile yabancı diplomatik misyon şeflerinin resmi ve özel araçları, yabancı devlet temsilcilerinin her türlü araçları sefer mükellefinden istisna edilir.

 2. Bakanlar Kurulunca olağanüstü durum ve seferberlik halinde faaliyetlerine devam edeceklerine karar verilen resmi, yarı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait araçlardan ertelemeye tabi tutulan araçlara sefer görevi verilmez.

 

 3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca sivil savunma hizmetine tahsis edilen araçlar sefer görevinden muaf tutulur.

 

ARAÇ SEFERBERLİK DENEME TATBİKATLARI 

 1. Araç seferber olma sisteminin denenmesi, araç sefer görev çağrısı, teslim alma hususlarında ilgili personelin eğitimi mevcut aksaklıkların saptanarak düzeltici tedbirlerin alınması için personel ve araç seferberlik deneme tatbikatları birlikte yapılır.

 

 2. Eğitim ihtiyacı ve bütçe olanakları göz önünde bulundurularak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının önerisi, Bakanlar Kurulunun onayıyla planlı seferberlik deneme tatbikatları ile gerektiğinde yedek tatbikatlar yaptırılır. Seferberlik deneme tatbikatlarının süresi yılda 30 günü geçmez.

 

 3. Seferberlik Deneme Tatbikatı ve Tazeleme Eğitimi için araç seferberliği tatbikat çağrı pusulalarının hazırlanması ve bildirilmesi ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünce yürütülür.

 

 4. Aşağıda yazılı bentlerin gerçekleşmesi ve resmi belgelerle kanıtlanması halinde araç sefer görev emirleri kaldırılır:

      a. Araç mal sahibinin değişmesi (Araç Kayıt belgesi ile),

    b. Araç mal sahibinin ölümü (Ölüm belgesi ile),

    c. Araç mal sahibinin yurt dışına yerleşmesi,

    ç. Araçların hurdaya ayrılması.